Ooltgensplaat

Gemeente Goeree-Overflakkee

Betrokkenheid: ~40 beleidmakers en 40 lokale bewoners,  3 speel sessies

Periode: September 2021 - Heden

Schaal: dorp/kern Ooltgensplaat

Concrete resultaten

Gemeente Goeree-Overflakkee werkt samen met de inwoners van Ooltgensplaat aan een klimaatschets voor de kern. In komende jaren zal de schets uitgroeien tot een gezamenlijk Klimaatplan, ontwikkeld met inwoners [gebouweigenaren en huurders] woningcorporatie Oost West Wonen, netbeheerder Ste- din, waterschap Hollandse Delta, het Energieloket Goeree- Overflakke en toekomstige betrokkenen.

Na een testsessie met de meedenkers op 28 September en het verwerken van hun feedback heeft de spelmethode zijn eindvorm bereikt, aangepast en verbeterd voor gebruik van inwoners in Ooltgensplaat. Op woensdag 27 oktober zijn twee werksessies georganiseerd bij Multifunctioneel centrum Ooltgensplaat met rond 50 deelnemers.


Energie

Onder de energietransitie acties waren de meest herhaalde voorstellen zonnepanelen op daken [niet op weilanden], warmte- isolatie en aquathermie. Met de vraag/voorstel van de woningcorporatie om al hun mogelijke daken te vullen met zonnepanel en de opgewekte energie door te sturen naar het elektriciteitsnet, was een nieuw idee geboren.

Deelnemers vroegen zich af of het de moeite waard zou zijn om een grootschalige coöperatie aan te sluiten en alle opgewekte energie door panelen van alle daken te verzamelen. De gemeente reageerde hier op dat ze de juiste expertise hadden om dit idee als een mogelijk energiebron-scenario voor Ooltgensplaat te onderzoeken en verder te berekenen, zowel in termen van potentiële energiecapaciteit als kosten.

In beide sessies is het duidelijk geworden dat voor huishoudens warmte-isolatie verplicht is om laag- en middenwarmtebronnen te kunnen gebruiken. Hier vroegen deelnemers of de gemeente kon helpen bij het coördineren van de collectieve isolatie van woningen via de infrastructuur van het 'energieloket'.

Vanwege de beschikbaarheid van stromend water rondom de bebouwde ruimte in Ooltgensplaat, vroegen meerdere deelnemers zich af of aquathermie een valide oplossing zou kunnen zijn. De gemeente reageerde op deze zoektocht dat dit volgens hun eerste diagnose een relevant scenario zou kunnen zijn, dus nader onderzoek waard.

Een aanwezige boerenbedrijf in beide sessies vertelde dat zij serieus overwegen een biogasinstallatie te bouwen om energie voor ongeveer 500 huishoudens van Ooltgensplaat in het dorp te voorzien. Deze oplossing kan vooral oude huizen helpen waar warmte-isolatie technisch moeilijk wordt. Er waren ook voorstellen zoals waterstof als energie bron of basalt in de grond als warmte opslag. Aanwezige experts reageerden niet meteen enthousiast over deze technisch complexe oplossingen. Ideeën over opslag van opgewekte warmte en elektriciteit moeten verder ontwikkeld volgens de gemeente.

Tenslotte, een gecombineerde energieoplossing voor Ooltgensplaat bestaande uit zonnepanelen, aquathermie en biogas vereist nauwkeuriger onderzoek naar energiecapaciteit en kosten.


Water

Onder de water acties was de meest genoemde actie de water doorlatende tegels en parkeerverhardingen om regenwater op te vangen bij plotselinge en intense regenval als een effectieve maatregel van klimaatadaptatie. Een onverwachte inbreng van burgers waren de “trassen” van historische bouwwerken. Deze ‘waterputten’ die honderd jaar geleden als high-tech oplossing voor in-house stromend water systeem werden gebruikt, zouden weer relevant kunnen zijn. Sommige deelnemers vroegen zich af of deze bassins, naast het opvangen van regenwater, ook een water warmtepomp kunnen faciliteren. Gemeente wil dit verder technisch onderzoeken.


Groen

Onder groen acties, meest genoemde ideeën waren sedum daken neerleggen op daken die niet gebruikt worden voor zonnepanelen en bomen neerzetten voor schaduw tegen ‘heat island effect’ op bijvoorbeeld het multi-functioneel centrum. Een aparte uitkomst vanuit beide sessies was bomen of voedselbos bouwen rondom het Fort en oude zwembad. Dit kan wel een levend idee zijn onder inwoners van Ooltgensplaat omdat ook andere deelnemers heel positief hierop reageerden.


Financiën

Voor de meeste potentiële kosten van acties hebben deelnemers de vraag ‘wie gaat het betalen?’ aan tafel gebracht. Onderzoek naar gezamenlijke investeringen kan collectieve acties onder inwoners ondersteunen.

Gemeente zal in komende periode een kosten- en batenanalyse maken voor meest voorkomende voorstellen die collectief kunnen woorden doorgezet. Naast acties die de gemeente kan uitvoeren noemde deelnemers dat privé kleinere ondernemers.


Link Artikel